Tot el que s'ha de saber sobre el registre d'una Marca a Espanya.

Tot el que s'ha de saber sobre el registre d'una Marca a Espanya.

Què és una marca?

S'entén per marca tot signe o mig material, qualsevol que sigui la seva classe i forma, que serveixi per distingir els productes de la indústria o serveis, a fi i efecte que el públic els conegui i distingeixi, sense que pugui confondre'ls amb altres idèntics o similars de la mateixa espècie per distingir la personalitat industrial o comercial de qui les posseeix, constituint un valor exclusiu i representatiu del crèdit, bondat i excel·lència dels productes o serveis i, per tant, de la seva procedència.

 MARCA

Perquè serveix registrar una marca?

El registre d'una marca atorga dos drets fonamentals per a tot empresari;

1. L'ús exclusiu de la marca per als productes o serveis protegits durant la vida de la mateixa (10 anys renovables indefinidament).

2. Perseguir administrativa i judicialment a aquells que utilitzin la seva marca registrada sense el seu permís així com impossibilitar el registre de marques similars a la seva.

Què es pot registrar com a marca?

· Paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar a les persones.

· Imatges, figures, símbols i gràfics

· Les lletres, xifres i les seves combinacions

· Les formes tridimensionals entre les quals s'inclouen embolcalls, envasos, la forma del producte i la seva presentació

· Colors

· Qualsevol combinació dels signes anteriorment esmentats

Què no es pot registrar com a marca?

· Els signes distintius que no es puguin representar gràficament (p.i. olor, determinats sons).

· Els signes freturosos de caràcter distintiu. Les paraules o signes que es componguin exclusivament de signes genèrics o indicacions habituals per als productes o serveis en el llenguatge comú o comercial.

· Els signes descriptius. Les paraules o signes que es componen d'elements que facin referència a l'espècie, la qualitat, el valor, la destinació, la procedència geogràfica, l'època de producció del producte o de la prestació del servei.

· Formes que vengen imposades per raons d'ordre tècnic o per la naturalesa dels propis productes o que afectin al seu valor intrínsec.

· Les paraules o signes que siguin contraris a la Llei, a l'ordre públic o als bons costums.

· Els que puguin induir al públic a l'error particular sobre la naturalesa, qualitat, característiques o procedència geogràfica dels productes o serveis.

· Els que reprodueixen o imitin la denominació, l'escut, la bandera, les condecoracions i altres emblemes d'Espanya si no existeix una autorització expressa per a tal ús. En qualsevol cas, només podran constituir un element accessori del distintiu principal.

Quins costos representa el registre d'una marca?

El cost real de registre d'una marca és el cost de registre més el cost del títol (veure tarifa actual). No existeixen costos addicionals durant els 10 anys de vigència de la longetivitat de la marca. Una vegada transcorreguts aquest període es procedirà a la renovació, que té uns costos similars els de la sol.licitud de la marca.

Cal esmentar que poden presentar-se costos addicionals causats per un suspens per oposició, és a dir, que la sol·licitud de marca s'ha paralitzat perquè un tercer ha invocat el seu dret anterior sobre la marca a registrar. En aquest cas si es desitja argumentar si realment existeix el dret anterior s'haurà d'abonar el cost de contestació a una oposició (veure tarifa actual).

No existeix cap cost de manteniment.

Quines possibilitats d'èxit tinc en el registre de la meva marca?

Com a pas previ a la sol·licitud, és molt recomanable efectuar una minuciosa recerca per marques registrades idèntiques o similars, tant Espanyoles, Comunitàries i Internacionals amb protecció a Espanya. Una vegada que aquesta recerca es completi, la nostra agència prepararà un informe exhaustiu assessorant la registrabilidad de la marca a estudi. Si l'informe resulta favorable recomanarem la sol·licitud immediata per a la denominació requerida.

Necessito un logotip per registrar la meva marca?

No. Existeixen diferents tipus de marques principals; les *denominativas, les gràfiques i les mixtes.

a) Les marques denominatives estan compostes exclusivament per una combinació de lletres i nombres. D'aquesta manera s'està protegint la denominació en si, i conseqüentment qualsevol representació d'aquesta denominació. Es recomana aquest tipus de registre, sempre que no existeixin marques anteriors similars, ja que ofereix una major protecció.

b) Les marques gràfiques estan compostes exclusivament d'elements gràfics, és a dir que no contenen cap denominació. Aquest tipus de marques protegeix exclusivament el gràfic.

c) Les marques mixtes estan compostes d'un o més elements denominatius juntament amb un o més elements gràfics. Aquest tipus de marques protegeix el conjunt, és a dir, la combinació de l'element denominatiu amb el gràfic. Es desprèn d'aquesta principal protecció una protecció de segon nivell que protegeix la denominació per si sola, així com una altra que protegeix el gràfic per si només. Es recomana aquest tipus de registre si existeixen marques anteriors similars.

En quines classes haig de registrar la meva marca?

Com és sabut, el registre de marques i el seu conseqüent dret exclusiu sobre la marca, no és global, sinó que queda limitat no només pel territori (p.i. Marca Espanyola) sinó pels productes o serveis que es desitgen protegir.

En aquest sentit en el moment del registre d'una marca s'ha d'escollir en quins productes o serveis es vol aconseguir el dret de marca. Els productes i serveis estan ordenats en classes en una classificació, acceptada a nivell mundial, denominada Classificació Niça. Per determinar en quina classe o classes queden classificats els productes o serveis desitjats es pot utilitzar el cercador de classes.

Quin procediment segueix la sol·licitud de registre de marca?

Presentar la sol·licitud de marca davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

La sol·licitud de marca és publicada en el corresponent Butlletí Oficial de l'Estat. El propòsit d'aquesta publicació és donar l'oportunitat a tercers per oposar-se contra la sol·licitud si posseeixen algun dret anterior. El termini per a oposició és de 2 mesos des de la data de publicació.

Així mateix la sol·licitud és examinada a fons per a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, la qual comprovarà si tots els requisits de l'esmentada sol·licitud són complets, i examinarà la registrabilidad de la marca des de dos punts: la Llei i les Oposicions presentades per tercers.

Una vegada que l'Oficina de Patents i Marques hagi examinat la sol·licitud i l'hagi jutjat sobre la base dels requisits de registrabilidad (que no existència de prohibicions absolutes) així com de les oposicions presentades, la sol·licitud és denegada o concedida. En aquest últim cas s'atorga el Títol de Propietat.

Quins problemes es poden presentar a la meva sol·licitud de registre de marca?

En el cas que es formulin oposicions per part de tercers o objeccions per part de l'examinador, es requerirà preparar un escrit de defensa proporcionant els arguments adequats. En el supòsit que aquest escrit de contestació fos rebutjat, es podria recórrer.

Quan finalitza la protecció d'una marca?

La protecció d'una marca finalitza quan en el moment de la renovació (10 anys des de la data de presentació).

Quan haig de renovar la marca?

El registre de marca és vàlid per a un període de 10 anys renovables indefinidament. Si vostè té la marca registrada amb un Agent de Patents i Marques aquest s'encarregarà d'avisar-li amb la deguda antelació per procedir a la renovació de la seva marca.

Em puc aprofitar de la prioritat de la mateixa marca que tingui registrada a un altre país?

Cal afegir que la data de presentació d'una marca a qualsevol país, obre un període de sis mesos per reivindicar el dret de prioritat a qualsevol país del món. Si es reivindica prioritat la data de presentació s'estableix en la data de presentació de la marca principal (la que primer es registro)

Una vegada registrada la marca, què haig de / puc fer?

Com a titular d'un dret de marca, Vè. té el dret i la *pseudo-obligació de protegir la *distintividad de la seva marca. En aquest sentit Vè. es pot oposar a la concessió de marques similars que desitgin protegir-se al país on Vè. té registrada la seva marca.

El procediment d'oposició, encara que té un cost, evita que la seva marca perdi el seu caràcter distintiu (al no existir en el comprat marques similars a la seva) i conseqüentment el seu valor.

Haig de registrar la marca tot i que tinc la societat registrada?

Si. El registre mercantil d'un nom de societat no implica cap protecció a nivell de propietat industrial. És totalment necessari si es vol disposar d'un dret de marca registrar la denominació com a marca protegint els productes i/o serveis que la seva activitat desenvolupi.

És necessari utilitzar la meva marca registrada?

Està previst que en cas que una marca deixi d'usar-se per un període de més de cinc anys, una altra persona interessada a apoderar-se de la marca podria sol·licitar la seva cancel·lació per via judicial. Per tant és necessari tenir sempre algun document a mà que pugui provar que utilitza el distintiu, i evitar que la marca sigui anul·lada.

Puc registrar la meva marca en més països?

Una vegada registrada la marca a Espanya, es disposa d'un termini de 6 mesos per presentar la sol·licitud de marca en altres països (inclòs la Comunitat Europea) i així preservar la data de prioritat de la marca espanyola.

Per exemple. El dia 01.01.2010 es presenta una marca a Espanya (data de presentació i inici del dret de marca el dia 01.01.2010). El titular de la marca espanyola observa que França i Estats Units poden ser comprats potencialment atractius per als seus productes i decideix protegir la seva marca en aquests països. El dia 01.05.2010 (dins del termini de 6 mesos des de la data de presentació inicial) presenta la sol·licitud a França i Estats Units reivindicant la prioritat de la seva marca espanyola. Les oficines comproven el registre espanyol i accepten la prioritat als seus països. Així s'entén que no només la marca a Espanya sinó que també la marca a França i a Estats Units tenen data d'inici de protecció el 01.01.2010.

Una vegada vençut el termini de 6 mesos per conservar la prioritat, continua sent possible el registre en altres països però aquesta vegada la data de presentació de la marca serà la real.

Seguint l'exemple anterior. El titular de la marca espanyola observa que França i Estats Units poden ser comprats potencialment atractius per als seus productes i decideix protegir la seva marca en aquests països. El dia 03.06.2010 presenta les corresponents sol·licituds de marca als països. En aquestes circumstàncies el registre espanyol té data d'inici de la protecció el 01.01.2010 mentre que els registres a França i Estats Units tenen data d'inici de la protecció el 03.06.2010.

Haig de registrar un domini d'internet que complementi la meva marca?

El registre d'un domini d'internet que complementi la seva marca és sempre aconsellable. Els dominis més coneguts són el ".com" (a nivell mundial) i el ".és" (a nivell comunitari).

El registre d'un domini d'internet no implica disposar d'un lloc web, encara que sempre és interessant estar present a la xarxa.

El registre d'un domini es recomana exclusivament a manera de prevenció posat que per a aquest tipus de registre no és necessari cap requisit i conseqüentment qualsevol fàcilment pot apoderar-se de la seva marca (a manera de domini) en internet.

Recorda que el registre d'una marca és recomanable fer-ho a través d'un agent de la propietat industrial, com Volartpons, que t'assessorarà amb la finalitat de protegir els teus drets sense gastar més recursos del compte.

Comentaris:
Deixa un comentari:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts