Quins temes entren en l'examen d'aptitud per a Agent de la Propietat Industrial?

Quins temes entren en l'examen d'aptitud per a Agent de la Propietat Industrial?

Data d'actualització: 01/06/17

L'examen d'aptitud per a Agent de la Propietat Industrial convocat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) el 19 d'octubre de 2012 consisteix en tres exercicis, el primer dels quals consisteix en 4 preguntes sobre els següents temes.

Grup I: Patents Espanyoles, Models d'Utilitat i Dissenys industrials

Tema 1. Propietat industrial: concepte i naturalesa jurídica. Les diferents modalitats de protecció de la propietat industrial en el Dret espanyol.

Tema 2. La patent d'invenció: concepte i classes. Legitimació per sol·licitar una patent. El dret a la patent. La reivindicació de titularitat. El dret moral de l'inventor.

Tema 3. Les invencions laborals: concepte i classe. Drets i deures d'empresari i treballador. Les invencions realitzades en l'àmbit del sector públic. La conciliació en matèria d'invencions laborals. El Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre invencions en ens públics de recerca.

Tema 4. La protecció de les recerques biotecnològiques: la Llei 10/2002, de 29 d'abril. Patentabilidad. Abast de la protecció. Llicències obligatòries per dependència. Dipòsit i accés de la matèria biològica.

Tema 5. Els requisits de patentabilitat. La invenció: concepte i classes. Elements que no es consideren invencions. Invencions no patentables. La protecció jurídica dels programes d'ordinador.

Tema 6. La novetat com a requisit de patentabilitat: concepte. L'estat de la tècnica: concepte i delimitació. Assimilacions a l'estat de la tècnica: els drets anteriors. Divulgacions no oposables.

Tema 7. L'activitat inventiva: concepte i diferències amb la novetat. Delimitació de l'estat de la tècnica. L'expert en la matèria. Regles per a l'apreciació de l'activitat inventiva. L'aplicació industrial.

Tema 8. La sol·licitud de patent: documents que consta. La instància: requisits. La descripció: forma i contingut. Les descripcions referides a matèria biològica.

Tema 9. Les reivindicacions: concepte i funció. Forma i contingut de les reivindicacions. Els dibuixos: requisits materials. El resum.

Tema 10. El procediment general de concessió de patents en la legislació espanyola (I). Llocs de presentació de la sol·licitud. L'examen d'admissió a tràmit i assignació de data de presentació. Examen de la sol·licitud. El requisit d'unitat d'invenció.

Tema 11. El procediment general de concessió de patents en la legislació espanyola (II). Informe sobre l'estat de la tècnica: concepte, contingut i terminis. La publicació de la sol·licitud i de l'informe. Observacions de tercers. Modificació de les reivindicacions. Concessió de la patent.

Tema 12. El procediment de concessió amb examen previ: concepte i diferències amb el procediment general. Abast del Reial decret 812/2000, de 19 de maig, pel qual s'estableix l'aplicació del procediment de concessió amb examen previ per a les sol·licituds de patents del sector d'alimentació i del Reial decret 996/2001, de 10 de setembre, per la qual s'estableix l'aplicació amb caràcter general del procediment de concessió de patents nacionals amb examen previ. Les oposicions. L'examen. La proposta de resolució. Concessió o denegació de la patent.

Tema 13. El canvi de modalitat. Sol·licituds divisionarias. Patents secretes. Adicions a les patents.

Tema 14. Durada i manteniment del dret de patent. Els certificats complementaris de protecció com a mitjà de prolongació de la vida legal de la patent. El pagament de taxes anuals: normes sobre data de venciment, terminis per al pagament i regularització. L'obtenció de la patent sense l'abonament de taxes.

Tema 15. Efectes de la sol·licitud de patent: la protecció provisional. Drets conferits per la patent. Limitacions a aquests drets.

Tema 16. La sol·licitud de patent i la patent com a objectes de dret de propietat. Cotitularitat i expropiació. Cessió de la patent: concepte i requisits de validesa. Efectes de la inscripció en el Registre de Patents.

Tema 17. Les llicències contractuals: concepte i classes. Drets i obligacions del llicenciador i del llicenciatari. Llicències de ple dret.

Tema 18. L'explotació de la patent: concepte i abast actual d'aquesta obligació. Les llicències obligatòries: concepte i requisits per al seu atorgament, procediment i règim jurídic.

Tema 19. Nul·litat de patents: causes, legitimació per a l'acció i efectes. La caducitat: causes i efectes. Rehabilitació de la patent.

Tema 20. Accions per violació del dret de patent: accions en la via penal i en la via civil. Jurisdicció i normes processals. Diligències de comprovació de fets i mesures cautelars.

Tema 21. Les patents com a font d'informació tecnològica. Productes i bases de dades en matèria de patents i altres modalitats de propietat.

Tema 22. El model d'utilitat: concepte i requisits de protecció. El procediment de concessió. Causes i nul·litat.

Tema 23. El disseny industrial: la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de Protecció Jurídica del Disseny Industrial. Concepte i requisits de protecció. Procediment de concessió. Ajornament de la publicació. Procediment d'oposició.

Tema 24. La protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors: concepte i requisits. Procediment de registre. Durada i contingut dels drets exclusius.

Grup II: Marques Espanyoles, Noms comercials espanyols

Tema 1. La marca: concepte i funcions. Signes que poden constituir marques. Classes de marques. L'adquisició del dret sobre la marca.

Tema 2. Les prohibicions de registre de marques: fonament de la distinció. Prohibicions absolutes: signes genèrics, usuals i descriptius. Anàlisi dels supòsits legals establerts en la Llei de Marques. Excepcions a l'aplicació d'aquestes prohibicions.

Tema 3. Prohibicions relatives de registre de marques. Anàlisi dels diferents supòsits establerts en la Llei de Marques. Especial esment a la protecció reforçada de les marques notòries i renombradas.

Tema 4. Persones legitimades per sol·licitar una marca. La sol·licitud de marca: documents que consta. Llocs de presentació de la sol·licitud. L'examen d'admissió a tràmit i atorgament de data de presentació. L'examen formal.

Tema 5. El procediment de concessió de la marca. Examen de licitud. La publicació de la sol·licitud. Comunicació de la nova sol·licitud als titulars registrals de drets anteriors. Les oposicions. L'examen de fons: objecte, actuacions del sol·licitant. Resolució.

Tema 6. Durada de la marca. Contingut del dret: aspectes positius i negatius. Límits a l'exercici del dret. L'esgotament del dret de marca. Abast i contingut de la protecció provisional.

Tema 7. Disposicions generals dels procediments: modificació i divisió de la sol·licitud o registre. Suspensió del termini màxim de resolució dels procediments. Restabliment de drets. Revisió dels actes en via administrativa. Arbitratge. Notificacions i consulta pública d'expedients.

Tema 8. L'obligació d'ús de la marca registrada: requisits i termini. Causes justificatives de la falta d'ús. Caducitat per falta d'ús. Renovació de la marca.

Tema 9. La nul·litat de la marca registrada. Causes absolutes i relatives. Condicions per a l'exercici de l'acció de nul·litat. La nul·litat parcial. Efectes de la declaració de nul·litat.

Tema 10. Caducitat i renúncia: concepte i anàlisi dels supòsits contemplats en la Llei de Marques. Efectes de la declaració de caducitat. Legitimació activa per a l'exercici de l'acció de caducitat.

Tema 11. La sol·licitud de marca i la marca com a objectes del dret de propietat. Cessió de marques: requisits per a la seva inscripció en el registre. La llicència de marca: concepte, classes i presumpcions legals. Requisits per a la seva inscripció en el registre.

Tema 12. Accions per violació del dret de marca: accions en la via penal i en la via civil. Accions civils que pot exercitar el titular de la marca; especial referència a la indemnització per danys i perjudicis. La protecció reforçada de les marques notòries i renombradas. Jurisdicció i normes processals: legitimació, competència, prescripció d'accions. Breu referència a les mesures cautelars i diligències de comprovació de fets.

Tema 13. Marques col·lectives i de garantia. Concepte i règim jurídic. Condicions especials de registre. Causes de nul·litat i caducitat d'aquestes marques.

Tema 14. El nom comercial: concepte. Signes que poden registrar-se com a nom comercial. Procediment de registre. Contingut del dret. La protecció a Espanya del nom comercial unionista.

Tema 15. El rètol d'establiment: concepte i diferències amb altres signes distintius. La protecció del rètol d'establiment en la Llei de Marques. Règim transitori.

Tema 16. Les denominacions d'origen: concepte, naturalesa i règim jurídic. La seva regulació en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i el Vi. Les indicacions geogràfiques protegides. Relació entre marques i denominacions d'origen. Convenis bilaterals subscrits per Espanya sobre protecció d'indicacions de procedència i denominacions d'origen. La legislació comunitària en la matèria: especial referència al Reglament (CE) n.º 510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimenticis.

Tema 17. Els signes distintius, les denominacions socials i els noms de domini: concepte, naturalesa jurídica i diferències. Conflictes entre signes distintius i denominacions socials: referència a la regulació continguda en la Llei de Marques. Conflictes entre signes distintius i noms de domini. El centre d'arbitratge i mediació de la OMPI: Reglament de Mediació de la OMPI; Reglament d'Arbitratge de la OMPI; Reglament d'Arbitratge Accelerat de la OMPI; Reglament de Decisió d'Expert de la OMPI.

Grup III: Convenis Internacionals, Patent Europea, Patent PCT, Marca en la Unió Europea, Marca internacional, Disseny Industrial en la Unió Europea, Disseny Industrial Internacional.

Tema 1. El Conveni de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883 (I): característiques i principis bàsics. Revisions posteriors. Especial referència a l'Acta d'Estocolm de 14 de juliol de 1967. Els arranjaments particulars.

Tema 2. El Conveni de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883 (II): beneficiaris. El principi de tracte nacional. El dret de prioritat. Altres disposicions substantives.

Tema 3. L'Acord sobre els drets de propietat industrial relacionats amb el comerç (ADPIC) (I): objecte, disposicions generals i principis bàsics. Relació amb altres convenis internacionals en matèria de propietat industrial.

Tema 4. L'Acord sobre els drets de propietat industrial relacionats amb el comerç (ADPIC) (II): Normes sobre drets de propietat industrial: marques, indicacions geogràfiques, models i dibuixos industrials.

Tema 5. L'Acord sobre els drets de propietat industrial relacionats amb el comerç (ADPIC) (III): disposicions relatives a patents, semiconductors i informació privilegiada. Normes per a l'observança dels drets de propietat industrial.

Tema 6. El Tractat de Cooperació en matèria de patents (PCT) (I): característiques. La fase internacional: sol·licitud, informe de cerca, publicació de la sol·licitud i examen preliminar internacional.

Tema 7. El Tractat de Cooperació en matèria de patents (PCT) (II): l'entrada en fase nacional. L'aplicació del PCT a Espanya: anàlisi del Reial decret 1123/1995, de 3 de juliol. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a Administració de Cerca i Examen Preliminar Internacionals.

Tema 8. El Conveni de Munic sobre concessió de patents europees (I). Disposicions generals i institucionals. L'Organització Europea de Patents: òrgans que consta i funcions. Els Protocols. L'Acta de revisió de 29 de novembre de 2000.

Tema 9. El Conveni de Munic sobre concessió de patents europees (II). La patent europea: concepte. Requisits de patentabilidad. Fases del procediment de concessió d'una patent europea. Recursos.

Tema 10. L'aplicació a Espanya del Conveni de Munic: el Reial decret 2424/1986, de 10 d'octubre. Disposicions sobre presentació de sol·licituds de patents europees, protecció provisional, traducció del fascicle de la patent europea, transformació i doble protecció.

Tema 11. El Tractat de Budapest sobre reconeixement internacional del dipòsit de microorganismes: objecte i finalitat. Reconeixement i efectes del dipòsit. Nou dipòsit. Restriccions a l'exportació o importació. L'Estatut d'Autoritat Internacional de Dipòsit. Disposicions del PCT i del Conveni de Munic sobre aquesta matèria.

Tema 12. El Reglament de la Patent Comunitària. Antecedents. Característiques essencials de la patent comunitària. El Reglament (CE) n.º 816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, sobre la concessió de llicències obligatòries sobre patents relatives a la fabricació de productes farmacèutics destinats a l'exportació a països amb problemes de salut pública.

Tema 13. Els certificats complementaris de protecció com a mitjà de prolongació de la vida legal de la patent: els certificats complementaris de protecció per als medicaments i els productes fitosanitaris. Objecte, condicions d'obtenció, efectes, procediment, durada i extinció dels certificats.

Tema 14. El règim comunitari de dibuixos i models. El Reglament (CE) n.º 6/2002 del Consell, de 12 de desembre de 2001, sobre els dibuixos i models comunitaris: concepte de dibuix i model, procediments de concessió i règim lingüístic.

Tema 15. El règim internacional de models i dibuixos industrials. Normes del Conveni de la Unió de París. L'Acta de Ginebra de l'Arranjament de 2 de juliol de 1999.

Tema 16. La marca internacional: l'Arranjament de Madrid per al registre internacional de marques. Protocol de l'Arranjament de 27 de juny de 1989.

Tema 17. El Tractat sobre el dret de marques de 27 d'octubre de 1994: objecte i contingut. Reserves i disposicions transitòries. El Tractat de Singapur sobre el dret de marques de 27 de març de 2006.

Tema 18. La marca comunitària (I): concepte i característiques. Legitimació. Motius de denegació absoluts i relatius. El requisit d'ús dels signes anteriors. Benefici de l'antiguitat. Els drets conferits per la marca comunitària i els límits d'aquests drets.

Tema 19. La marca comunitària (II). El procediment de registre de la marca comunitària: sol·licitud, examen, cerca, publicació, oposicions i registre. Durada i renovació de la marca comunitària.

Tema 20. La marca comunitària (III). Nul·litat i caducitat. Efectes. Transformació en sol·licitud de marca nacional. Marques comunitàries col·lectives. L'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior: naturalesa, òrgans, estructura i règim lingüístic.

Tema 21. Arranjaments internacionals que estableixen classificacions en matèria de propietat industrial. L'Arranjament d'Estrasburg de 24 de març de 1971 relatiu a la classificació internacional de patents. Arranjament niçard de 15 de juny de 1957 relatiu a la classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques. Arranjament de Locarno de 8 d'octubre de 1968 sobre classificació internacional de dibuixos i models.

Tema 22. L'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). Finalitats i funcions. Òrgans. Règim financer.

Grup IV: Oficina de Patents i Marques Espanyola (OEPM)

Temi 1. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques: antecedents i règim jurídic. Estructura, competències i funcionament.

Tema 2. El Pla de Promoció de la Propietat Industrial (Pla PI) a Espanya 2010-2012: Justificació i eixos estratègics. Actuacions de la OEPM en el marc del Pla PI.

Tema 3. Els Agents de la Propietat Industrial: disposicions reguladores de la seva actuació professional en la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents i en el seu Reglament d'execució. El Reial decret 278/2000, de 25 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Industrial.

Tema 4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Els òrgans de les Administracions Públiques: principis generals i competència. Drets dels ciutadans. Termes i terminis.

Tema 5. L'acte administratiu: concepte i requisits. L'eficàcia dels actes administratius: executivitat dels actes administratius. L'execució forçosa per l'Administració dels actes administratius.

Tema 6. El procediment administratiu comú. Principis. Les seves fases. La revisió dels actes en via administrativa.

Tema 7. Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat. El programa de carta de serveis en la OEPM. La Gestió de queixes i suggeriments. Certificació ISO9001:2008 del Sistema de Gestió de Qualitat en la OEPM.

Tema 8. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics: principis generals. Drets dels ciutadans. La seu electrònica i el registre electrònic. Notificacions electròniques. Còmput de terminis. Mitjans d'identificació dels ciutadans i autenticació de la seva actuació.

Tema 9. La comunicació en la OEPM: la web com a eina de comunicació i prestació de serveis. La seu electrònica i el registre electrònic.

Tema 10. Les taxes i preus públics: principis generals. Anàlisi de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic. Taxes en matèria de propietat industrial: legislació específica.

 

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts