1. Home /
  2. Blog /
  3. El registre d'una marca a Espanya

El registre d'una marca a Espanya

Data d'actualització: 17/01/14

Para aquells que comercialitzin els seus productes i serveis a Espanya és important conèixer que el registre de la marca que identifica aquests productes o serveis en vital per estar segur de no violar drets aliens al mateix temps de para poder impedir que copiïn la seva marca. Al llarg d'aquest article els explicarem tot el que un ha de conèixer sobre el registre d'una marca a Espanya.

Què és una marca?

S'entén per marca tot signe o mig material, qualsevol que sigui la seva classe i forma, que serveixi per distingir els productes de la indústria o serveis, a fi i efecte que el públic els conegui i distingeixi, sense que pugui confondre'ls amb altres idèntics o similars de la mateixa espècie per distingir la personalitat industrial o comercial de qui les posseeix, constituint un valor exclusiu i representatiu del crèdit, bondat i excel·lència dels productes o serveis i, per tant, de la seva procedència.

Para què serveix registrar una marca?

El registre d'una marca atorga dos drets fonamentals per a tot empresari; l'ús exclusiu de la marca per als productes o serveis protegits durant la vida de la mateixa (10 anys renovables indefinidament) i el dret de perseguir administrativa i judicialment a aquells que utilitzin la seva marca registrada sense el seu permís així com impossibilitar el registre de marques similars a la seva.

Quins costos representa el registre d'una marca?

El cost real de registre d'una marca és el cost de registre més el cost del títol (veure tarifa actual). No existeixen costos addicionals durant els 10 anys de vigència del registre. Una vegada transcorreguts aquest període es procedirà a la renovació que té uns costos similars. cal esmentar que poden presentar-se costos addicionals causats per un suspens per oposició, és a dir, que la sol·licitud de marca s'ha paralitzat perquè un tercer ha invocat el seu dret anterior sobre la marca a registrar. En aquest cas si es desitja argumentar si realment existeix el dret anterior s'haurà d'abonar el cost de contestació a una oposició (veure tarifa actual). No existeix cap cost de manteniment.

Quines possibilitats d'èxit tinc en el registre de la meva marca?

Com a pas previ a la sol·licitud, és molt recomanable efectuar un informe previ una minuciosa recerca per marques registrades idèntiques o similars, tant Espanyoles, comunitàries i internacionals amb protecció a Espanya. Si l'informe resulta favorable és recomanable el registre de marca immediatament, en cas contrari el recomanable és canviar de marca.

Necessito un logotip per registrar la meva marca?

No. Existeixen diferents tipus de marques principals; les *denominativas, les gràfiques i les mixtes.

a) Les marques denominatives estan compostes exclusivament per una combinació de lletres i nombres. D'aquesta manera s'està protegint la denominació en si, i conseqüentment qualsevol representació d'aquesta denominació. Es recomana aquest tipus de registre, sempre que no existeixin marques anteriors similars, ja que ofereix una major protecció.

b) Les marques gràfiques estan compostes exclusivament d'elements gràfics, és a dir que no contenen cap denominació. Aquest tipus de marques protegeix exclusivament el gràfic.

c) Les marques mixtes estan compostes d'un o més elements *denominativos juntament amb un o més elements gràfics. Aquest tipus de marques protegeix el conjunt, és a dir, la combinació de l'element *denominativo amb el gràfic. Es desprèn d'aquesta principal protecció una protecció de segon nivell que protegeix la denominació per si sola així com una altra que protegeix el gràfic per si només. Es recomana aquest tipus de registre si existeixen marques anteriors similars.

En quines classes haig de registrar la meva marca?

Com és sabut el registre de marques i el seu conseqüent dret exclusiu sobre la marca no és global *sinó que queda limitat no només pel territori (p.i. Marca Espanyola) sinó pels productes o serveis que es desitgen protegir.

En aquest sentit en el moment del registre d'una marca s'ha d'escollir en quins productes o serveis es vol aconseguir el dret de marca. Els productes i serveis estan ordenats en classes en una classificació, acceptada a nivell mundial, denominada Classificació niçarda.

Quin procediment segueix la sol·licitud de registre de marca?

Presentar la sol·licitud de marca davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

La sol·licitud de marca és publicada en el corresponent Butlletí Oficial de l'Estat. El propòsit d'aquesta publicació és donar l'oportunitat a tercers per oposar-se contra la sol·licitud si posseeixen algun dret anterior. El termini per a oposició és de 2 mesos des de la data de publicació.

Així mateix la sol·licitud és examinada a fons per a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, la qual comprovarà si tots els requisits de l'esmentada sol·licitud són complets, i examinarà la *registrabilidad de la marca des de dos punts: la Llei i les oposicions presentades per tercers.

Una vegada que l'Oficina de Patents i Marques hagi examinat la sol·licitud i l'hagi jutjat sobre la base dels requisits de *registrabilidad (no existència de prohibicions absolutes) així com de les oposicions presentades, la sol·licitud és denegada o concedida.

En aquest últim cas s'atorga el Títol de Propietat.

El registre de marca és vàlid per a un període de 10 anys renovables indefinidament.

Quins problemes es poden presentar a la meva sol·licitud de registre de marca?

En el cas que es formulin oposicions per part de tercers o objeccions per part de l'examinador, es requerirà preparar un escrit de defensa proporcionant els arguments adequats. En el supòsit que aquest escrit de contestació fos rebutjat, es podria recórrer.

Quan finalitza la protecció d'una marca?

La protecció d'una marca finalitza quan en el moment de la renovació (10 anys des de la data de presentació), aquesta no es realitza.

Quan haig de renovar la marca?

El registre de marca és vàlid per a un període de 10 anys renovables indefinidament. Si Vè. Té la marca registrada amb un agent de patents i marques aquest s'encarregarà d'avisar-li amb la deguda antelació per procedir a la renovació de la seva marca.

Una vegada registrada la marca, què haig de / puc fer?

Com a titular d'un dret de marca, Vè. té el dret i la *pseudo-obligació de protegir la *distintividad de la seva marca. En aquest sentit Vè. es pot oposar a la concessió de marques similars que desitgin protegir-se al país on Vè. té registrada la seva marca.

El procediment d'oposició, encara que té un cost, evita que la seva marca perdi el seu caràcter distintiu (al no existir en el comprat marques similars a la seva) i conseqüentment el seu valor.

Haig de registrar la marca tot i que tinc la societat registrada?

Si. El registre mercantil d'un nom de societat no implica cap protecció a nivell de propietat industrial. És totalment necessari si es vol disposar d'un dret de marca registrar la denominació com a marca protegint els productes i/o serveis que la seva activitat desenvolupi.

És necessari utilitzar la meva marca registrada?

Està previst que en cas que una marca deixi d'usar-se per un període de més de cinc anys, una altra persona interessada a apoderar-se de la marca podria sol·liciten la seva cancel·lació per via judicial. Per tant és necessari tenir sempre algun document a mà que pugui provar que utilitza el distintiu, i evitar que la marca sigui anul·lada.

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts