1. Home /
  2. Blog /
  3. Com llicenciar una Patent o Model d' Utilitat?

Com llicenciar una Patent o Model d' Utilitat?

Data d'actualització: 01/06/17

La gran majoria que registren una invenció no tenen mitjans econòmics per poder procedir a la fabricació i posterior comercialització de la seva invenció una vegada concedida la patent o model d'utilitat. En aquest sentit, la figura de la llicència és molt interessant. En aquest post us explicarem què és una llicència, quins tipus de llicències existeixen i quines característiques ofereix cadascuna d'elles.

Abans de començar a explicar el concepte de llicència és important explicar saber que per poder treure profit d'una invenció és vital el registre de la mateixa doncs en cas contrari, la invenció, una vegada exposada, es converteix en domini públic el que significa que ningú és propietari de la mateixa i, conseqüentment, la seva fabricació i comercialització és lliure.

Què és una Llicència?

Les llicències, són una manifestació del dret de patents com a dret de propietat sobre la invenció i, per tant, de gaudir i disposar d'ella sense altres limitacions que les establertes per les lleis. Així, la patent pot ser transmesa per tots els mitjans que el dret reconeix. Són una forma de transmissió limitada o parcial del conjunt de facultats d'aquesta propietat especial, en la qual no es produeix un desplaçament de la titularitat.

Quin tipus de Llicències existeixen?

LLicències contractuals (o voluntàries) Llicències limitades o ilimitades Limitades: Són aquélles en les que el titular de la patent imposa al llicenciatari determinades limitacions. Llicències sobre alguna o algunes de les facultats que integren el dret d' exclusiva (ex. llicències de comercialització)
 
Llicències limitades territorialment.
 
Llicències limitades temporalment.
 
Ilimitades: Són aquélles que comprenen totes les facultats que integren el dret d'exclusiva, es concedeixen per a tot el territori nacional i tenen com a vida legal la durada de la patent. (és el tipus predeterminat per llei)
   
Llicències simples o exclusives Simples:són aquelles en les quals el llicenciador es reserva les facultats de concedir altres llicències a tercers i d'explotar per si mateix la invenció. Excepte pacte en contrari s'entén que les llicències són simples. El silenci contractual ha de ser interpretat també en el sentit que la llicència és simple.
 
Exclusives: són aquelles altres en les quals, per contra, el llicenciador s'obliga a no atorgar altres llicències a tercers i en les quals, ell mateix, només podrà explotar la invenció si en el contracte s'hagués reservat expressament aquest dret.
   
Llicències personals i d'empresa (no apareix en la Llei, però de gran importància per a la transmissibilitat) Personals: Es diu que una llicència és personal quan el llicenciador l'ha concedit atenent essencialment a la persona del llicenciatari. Predomina la dada de les característiques personals del llicenciatari.
 
D' empresa: Son aquelles en les que el llicenciant ha tingut, especialment en compte l' estructura organitzativa del llicenciatari.
     
Llicències de ple dret: Surgeix de la libre voluntat, però es diferencien de les anteriors en que està precedida d' una invitació realitzada per el titular de la patent. Segons l' art.81.4 de la Llei: “...es considera que és una llicència contractual.”
 
Aquestes seràn no exclusives i cal convenir que siguin limitades o ilimitades.

Recomenació

Si Vè. té una patent o un model d'utilitat i no disposa de mitjans suficients per explotar-ho, des del Món de Patents i Marques, li recomanem que comenci a treballar per trobar un llicenciatari, que no és fàcil. En el cas que trobi un possible llicenciatari, li recomanem que es posi en contacte amb un professional com Volartpons perquè li assessori en la tramitació de la llicència, no solament en les condicions sinó en el tipus de llicència més convenient per al seu cas.

Comentaris:
Tens algun dubte?
Escriu la teva consulta i et respondrem ràpida i gratuïtament.

Articles Recomenats

Facts